تجربیات موفق

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
تجربیات موفق

روند تشکیل شرکتهای Portfolio دومان، با هدف نشان دادن روش ایجاد یک شرکت و سلسله مراتب موفقیت، به اعضای آیندۀ دومان، مستندسازی می شود.
ما باور داریم بهترین راهکار برای حل یک مشکل، استفاده از تجربیات دیگران خواهد بود. بر همین اساس الگوی فعالیت شرکت های نوپا بر پایۀ اشتراک گذاری اطلاعات و ساختار Incubation طراحی شده است.
در این صفحه، اعضای آیندۀ  MBA - 44، با بیان تجربیات موفق خود از به کارگیری این روش مدیریتی، بر کاربردی بودن آن صحه می گذارند.

 
 هفت سین
 اتمیکو
 هدهد
 تاسود