Venture Catalyst

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(1)
(0)
Venture Catalyst
 
در کشورهای توسعه یافته، Venture Capital، نقشی ضروری و حیاتی در پیشرفت بازارهای اقتصادی و مالی ایفا می کند. این مهم با حمایت از شرکت های آینده نگر و با محصولات نوین و بالطبع تقویت تجارت و افزایش اشتغالزایی و بهبود شاخص های اقتصادی انجام می گیرد.

از خصوصیات Venture Capital، میتوان به تامین سرمایه، ایجاد یک مدیریت پایدار و معرفی روابط کارآمد اشاره کرد. این شرکتها، در روند بازار معمولی، بیش از 90 درصد متقاضیان خود را رد کرده و نمی پذیرند. در این مقطع، شرکتهای Venture Catalyst وجود دارند که در مراحل اولیه شرکت نوپا وارد می شوند و نهال یک ایده و یا شرکت را با قوائد اصولی پیگیری و این نوع شرکتها را Venture Capital پذیر می کنند. شرکتهای Venture Catalyst معمولا با شبکه های سرمایه گذاری و یا Angel Investors هم روابط سازنده ای دارند. و در مقابل خدمات خود، بخش کوچکی از شرکت های نوپا را دریافت می کنند.