Portfolio

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(1)
Portfolio
شرکت دومان با 10 شرکت نوپا، Portfolio خود را ایجاد و وارد بازار میشود.

درآمدزایی این شرکتها مبتنی بر استفاده و حمایت از اعضای MBA – 44 می باشد. که از یک سو مدل درآمدزایی شرکتها را متداوم، و از طرفی دیگر نمونۀ تشکیل یک شرکت موفق برای اعضاء میشود.


 


 
 
گالری تصاویر محصول
 تصویر1
 تصویر2
 image3
تصاویر
بیشتر
شرکت سازنده