همکاری ـ پروژه های ملی

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
همکاری ـ پروژه های ملی


در این مقطع، شرکت دومان با چندین پروژۀ بزرگ اقتصادی و تجاری آشنایی دارد؛ که همگی آماده بهره برداری هستند. زمین تأمین شده، مجوزها دریافت گردیده اند و آماده شروع پروژه هستیم.

به موازات، پروژه های جدیدی هم در فاز صفر و در حالت تحقیق و راستی آزمایی هستند؛ که می توانند در موقع مناسب به سبد پروژه های ما اضافه شوند.

اگر شما هم طرحی دارید که بازار ایران را برای آن مناسب می بینید، خوشحال می شویم درباره چشم انداز شما در کنار امکانات و روابط خودمان، یک گفتگوی سازنده را آغاز کنیم.