مکانیزم ـ پروژه های ملی

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
مکانیزم ـ پروژه های ملی


در پروژه های ملی، شرکت دومان درصدی از مالکیت هر پروژه که می تواند مابین 10% تا 30% از کل پروژه باشد را بصورت تعاونی به سرمایه گذاران خرد و افراد محلی واگذار می کند. و سرمایه گذاران حرفه ای بخش خصوصی، اکثریت سهام را مالک خواهند بود. این استراتژی در موارد بازاریابی، اطلاع رسانی و تبدیل شدن به یک اقتصاد پایدار کاربرد خواهد داشت.