مرام نامه

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
مرام نامه
 
همسویی شما با هفت مادۀ شرکت دومان، اولین گام بسوی یکدست شدن و تحقق اهداف فردی و جمعی مجموعۀ MBA- 44 میباشد.
 
  • هدف:
ایجاد و یا باعث ایجاد یک میلیون شغل در ایران از طریق ارائه تسهیلات، پیشبرد و ترویج کارآفرینی بصورت اجرایی و حقوقی.
  • نظرات سیاسی:
تفکرات وگفتگوهای سیاسی محترم هستند، اما در محیط شرکت دومان مجاز نیست. پیشرفت در تجارت یک فرایند تیمی است، درحالیکه شعار سیاست، "تفرقه بینداز و حکومت کن" بوده است.
  • صداقت:
صداقت و شفافیت در گفتار و کردار ما، موجب تکرار همکاری با دیگران و افزایش تعداد نتایج مطلوب در روابط تجاری خواهد بود.
  • اصل 44:
ایجاد یک مدل نمونه در پیاده سازی صحیح اصل 44 قانون اساسی. توصیه و پیشنهاد بجای انتقاد و مخالفت با وضعیت کنونی.
  • هم پیمان:
اشتراک گذاری تجربیات و اطلاع رسانی به افراد مناسب با تاکید بر قشر جوان. پیگیری این روش، سهمی بزرگتر در اقتصاد ایران را برای بخش خصوصی فراهم خواهد کرد.
  • احترام:
استقلال در افکار، احترام به مرام و افکار دیگران.
  • عدم تبعیض:
 هیچ گونه تبعیض درتصمیمات ما از جمله: جنس، نژاد، مذهب، و عقاید شخصی وجود نخواهد داشت.
شرکت سازنده