مدیریت

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
(0)
(0)
مدیریت

پس از یک عمر فعالیت اقتصادی در امریکا و یک دهه سکوت و تأمل در ایران، اکنون طوفان امانپور، پتانسیل اقتصاد ایران را با اهرم جوان ایرانی در یک افق جدید به دنیا معرفی خواهد کرد.

Duman VC که بر اساس پروتکل نظری طوفان امانپور معماری شده است؛ در سال 1396 با عنوان "شرکت تسهیل گران اقتصادی گنجینۀ دومان"، ثبت شد و فعالیت خود را آغاز کرده است. با مطالعه و بررسی آسیب ها و فرصت های این راه دریافته ایم که تغییرات سیاسی و اجتماعی اخیر به عنوان یک موج موافق در مسیر فعالیت های  Duman VC اثر گذار خواهد بود.

در حال حاضر، ایشان با همکاری و همفکری جوانان متخصص و متفکر ایران، زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی برنامه ها و دستیابی به اهداف Duman VC را ایجاد می کنند و بزودی تیم مدیریتی خود را معرفی خواهند کرد.
شرکت سازنده