مکانیزم ـ رقابتهای کارآفرینی

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
مکانیزم ـ رقابتهای کارآفرینی


رقابت های کارآفرینی مختص شرکت ها هستند. شما چه یک شرکت نوپا، در حال توسعه و یا حتی در ابتدای شکل گیری در3inباشید؛ قادر به شرکت در رقابت های کارآفرینی خواهید بود. تنها پیش شرط، طی کردن آموزشهایBAAZاست؛ و تمام اسناد در طرح اقتصادی شما و تعاریف کمی و کیفی آن، باید براساس مدلBAAZباشد.

پس از دریافت تقاضا و اسناد شما، اگر با موفقیت از دو مرحله فیلتری عبور کنید، بعنوان یکی از چهار فینالست ما شناخته خواهید شد.
بررسی اطلاعات بیشتر و راهنمایی شما در طول این فرآیند با مدیر روابط شما خواهد بود.

 امیدواریم شاهد حضور شرکت شما در رقابت های کارآفرینی باشیم.