سلسله مراتب پیشرفت ـ MBA 44

صفحه اصلی
 search
ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
سلسله مراتب پیشرفت ـ MBA 44


پس از معرفی شما توسط یکی از اعضای دومان، با یک پروتکل کاری روبرو خواهید شد که در آن مسیر شما به دو رتبه نقره ای (آماده سازی) و طلایی (بهره برداری) تقسیم شده است.

بر اساس چارت زیر، صرفنظر از پروفایل، یک راه مشخص برای پیشرفت شما در نظر گرفته شده است. کوشش ما فراهم کردن محصولات و متدهای جدید در این راستا می باشد. و این امر مهم در ارتباطی نزدیک و تبادل نظر در هر مقطع حضور شما در
MBA - 44 است.  
شرکت دومان طبق پروتکل MBA - 44 تأسیس شده و مدیریت می شود. ما به شما می آموزیم که برای موفقیت باید به مشتری های خود نزدیک باشید و خود ما نیز از این قانون مبرا نیستیم. هر چه با نظرات مشتری خود آشناتر باشید، محصول بعدی شما کامل تر خواهد بود.