خلاصه ـ پروژه های ملی

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
خلاصه ـ پروژه های ملی


پروژه های ملی به نوعی از پروژه ها گفته میشود که عامۀ مردم در آن ذینفع می باشند؛ و در عین حال می توانند برای بخش خصوصی درآمدزا و سودآفرین باشند. تصور بر این است که برای انجام یک پروژۀ بزرگ همت دولت لازم است، درحالیکه بخش خصوصی می تواند با خلاقیت در طرح و اجرا، جذابیت و توسعه را برای یک منطقه به ارمغان آورد. دستیابی به این مهم از طریق یک مدل ترکیبی متشکل از شرکت های تخصصی، سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و تعاونی ها خواهد بود.

همکاری و رایزنی با نهادهای دولتی با هدف زمینه سازی برای فعالیت، اخذ مجوز و ضمانت بازدهی سرمایه از ملزومات مراحل تحقیق و پیاده سازی این نوع از پروژه هاست.