خلاصه ـ رقابتهای کارآفرینی

ُSlider-Final
ُSlider-Final
مشاهده
خلاصه ـ رقابتهای کارآفرینی


رقابت های کارآفرینی می توانند بهترین بستر برای ترویج و فرهنگسازی کارآفرینی در ایران باشند. پیمودن مسیر منطقی پیدایش یک شرکت در کنار اشتراک گذاری ایده و طرح خود با هم رتبه گان، مدیران و Mentor ها ظرفیت ذهنی شما را ارتقاء بخشیده و می توانید محصول خود را به شکلی مطلوب تر تکامل دهید.